bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Rychleschnoucí PU lepidlo – TURBO SPEED DEBBEX

Rychleschnoucí jednosložkové PU lepidlo s počátkem tuhnutí již za 60 sekund. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40302EXPRychleschnoucí PU lepidlo – TURBO SPEED DEBBEX 750ml286,4712Ano

Cena celkem:
0

Popis

Potřebujete něco rychle přilepit a nemáte čas čekat dlouhé hodiny až Vám zaschne lepidlo? Rychleschnoucí PU lepidlo TURBO SPEED 60s Vám to usnadní. Jeho hlavní výhodou je počáteční tuhnutí již za 60 sekund.

Jednosložková, rychleschnoucí, montážní a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu. Speciálně vyvinutá pro rychlé lepení s vysokou výtěžností. Počátek tuhnutí již po 60 sec a možnou korekcí do 2 min. Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, neměkčené PVC apod. Po vytvrzení objemově stálá.

Použití:
✅ Dekorativní prvky, parapety
✅ OSB desky, SDK desky
✅ Vnitřní příčky
✅ Vhodné na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyrén apod.

Vlastnosti
• Rychle vytvrzující
• Počátek tuhnutí po 60 sec.
• Možnost korekce do 2 min.
• Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům – beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty atd.
• Po vytvrzení je objemově stálá
• Kvalitní a rovnoměrná struktura
• Dobrý teplená a zvuková izolace
• Barva žlutá

Použití
Víceúčelové stavební lepidlo s vysokou přilnavostí ke většině stavebním podkladům. Slouží k lepení EPS a XPS desek, sádrokartonu, dřevěných prvků, OSB desek, dekorativních prvků a vnitřních příček.

Upozornění
Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou. Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií. Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Podklad
Použít na čisté a odmaštěné povrchy. Povrchy ohrožené znečištěním překrýt! Před nanesením doporučujeme savý podklad navlhčit vodou pomocí rozprašovače pro zvýšení expanze a kvalitnější strukturu pěny. Při požadavku větší expanze, pěnu ihned po aplikaci znovu navlhčit.

Pokyny
Při uskladnění v nízkých teplotách doporučujeme před použitím dózu temperovat při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny. Našroubovat na aplikační pistoli a dózu důkladně protřepat (minimálně 30x). Na aplikační pistoli nastavit aretačním šroubem požadované dávkování. Navlhčit podklad, nanést lepidlo na podklad, opět navlhčit, počkat 60 sekund a spojit prvky k sobě. Nejpozději však do 2 min po aplikaci. S lepeným prvkem lze ještě 60 sekund manipulovat.

Čištění
Materiál: Nevytvrzenou pěnu – čističem PU pěny
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.