bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky B2B

I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále i jako „VOP“), upravují, blíže upřesňují a vymezují některé vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost METRUM s.r.o., IČ 25364286, DIČ CZ25364286, se sídlem gen. Štefánika 1638, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 15556, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je obchodní partner prodávajícího, jako kupující (dále jen „kupující“). Tyto VOP se vztahují pouze na právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, a který nakupuje výrobky prodávajícího za účelem svého podnikání s těmito výrobky, tj. kupujícím může být jen:

• Subjekt zapsán v obchodním rejstříku

• Subjekt, který podniká na základě živnostenského oprávnění

• Subjekt, který podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

• Subjekt, který provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito VOP, ani smlouvou nebo objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou nebo objednávkou, má přednost text smlouvy, resp. objednávky. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a přístupné v provozovně prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícímu. 

 

II. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím.  Samotná kupní smlouva tedy není automaticky uzavřena doručením objednávky kupujícího prodávajícímu. 

Kupující může objednávat zboží (výrobky) u prodávajícího následujícími způsoby:

• Prostřednictvím elektronického objednávkového portálu pro registrované obchodní partnery. Registrovaným partnerem je subjekt zavedený v informačním systému prodávajícího, kterému bylo přiděleno heslo do elektronického objednávkového portálu.
• Elektronickou poštou na adresy prodávajícího: obchod@metrum.cz, objednavky@metrum.cz.
• Osobně v sídle prodávajícího
• Faxem na čísle +420 581 728 238, dopisem na adresu sídla prodávajícího nebo telefonicky na čísle +420 581 728 228, +420 800 505 595, +420 603 580 525 nebo +420 603 580 526.
• Osobně nebo telefonicky s obchodním zástupcem

Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se předem tj. před učiněním závazné objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně postupu při případných reklamacích, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na internetových stránkách prodávajícího upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího i bez dohody s kupujícím, a to v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní prodávajícího nebo v katalogu je tedy pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Pokud požadované zboží není na skladě, sdělí prodávající kupujícímu termín, kdy bude zboží k dispozici.

Součástí každé kupní smlouvy jsou i obchodní podmínky, které kupující musí odsouhlasit před uzavřením objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodu podstatné změny okolností, které nevznikly jeho zaviněním.

Na základě zákonné povinnosti platné od 1.1.2021 zveřejňujeme při prodeji nového elektrozařízení výši recyklačního příspěvku za jednotkovou cenu. Na daňovém dokladu je tato výše uvedena formou samostatného údaje. Zákazník je pouze informován o výši recyklačního příspěvku, který je zahrnut v konečné ceně elektrozařízení.

 

III. Platební podmínky

Kupující je oprávněn objednané zboží (výrobky) zaplatit následujícími způsoby:

• Platbou v hotovosti
• Platbou dobírkou (hotovost přebírá přepravce)
• Platbou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího u Komerční banky č. účtu: 86-7161150247/0100, a to dle předem dohodnutých podmínek se splatností faktury ne delší než 14 dní.

Příslušné účetní doklady (faktury) jsou prodávajícím standardně vystavovány a doručovány v elektronické podobě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

IV. Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu. Standardně, u zboží skladem a pokud kupující učiní objednávku do 10:00 hod, mu bude předmět plnění doručen následující pracovní den. V sobotu, neděli a o svátcích přepravce zásilky nedoručuje. 

Prodávající si vyhrazuje právo pozdržet odeslání zboží z důvodu špatné platební morálky kupujícího.

Způsoby dopravy:
• Osobní odběr – vyzvednutí v sídle prodávajícího
• Prostřednictvím smluvního přepravce (PPL CZ s.r.o.)

U dodávek do 5.000,- Kč bez DPH bude k ceně předmětu plnění připočteno dopravné dle hmotnosti zásilky a charakteru obsahu zásilky.

Způsob dopravy a cena dopravy do zahraničí bude řešena individuálně.

Objednané zboží (výrobky), které prodávající řádně doručil, je kupující povinen převzít a toto převzetí potvrdit podpisem oprávněné osoby na příslušném dodacím nebo přepravním listě.   

Odběratel bere na vědomí a výslovně převzetím zboží souhlasí s tím, že vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele až po úplném uhrazení kupní ceny.

 

V. Reklamace, práva z vad

Veškeré reklamace je kupující povinen uplatňovat písemně obchodnímu zástupci prodávajícího anebo na reklamační oddělení prodávajícího na elektronickou adresu: reklamace@metrum.cz.   

Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu, množství, kvalitu, je povinen ihned – nejpozději však do 24 hodin od dodání zboží, uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci). V případě plnění přepravcem je kupující navíc povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost, případně poškození) podle přiloženého přepravního listu. Pokud je takto zjištěno poškození zásilky při převzetí dodávky zboží, sepíše kupující s pracovníkem přepravní služby protokol o škodě a poté, bez zbytečného odkladu nahlásí tuto skutečnost v rámci reklamace na email: reklamace@metrum.cz. K této reklamaci přiloží kupující i fotografie poškozeného zboží a / nebo obalu zásilky (karton/paleta). Reklamované zboží zašle kupující na základě dohody s prodávajícím na adresu sídla prodávajícího, a to společně s průvodním dokladem. K likvidaci poškozeného zboží může dojít až po ukončení reklamačního řízení. Reklamace bude vyřízena nejpozději v zákonné lhůtě 30 dnů. V této lhůtě bude kupující informován o výsledku reklamace a reklamace bude vyřešena zasláním náhradního zboží (případně jeho doplněním), dobropisem nebo nebude uznána.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prodávající neodpovídá za nemajetkovou újmu a další druhy následných škod (jako jsou zejména ušlý zisk, ztráta obchodu, ztráta dobrého jména, nároky třetích stran, administrativní činnost, či jakékoliv další následné škody), a to i v případě, že firma Metrum byla o riziku takové újmy předem informována.

 

VI. Vrácení zboží

Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) na plnou cenu jen za níže uvedených podmínek:

a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy ze strany prodávajících nelze zajistit a poskytnout stejnou či adekvátní náhradní věc
b) nesouhlasí-li fakturovaná částka s cenou skutečně dodané věci

V ostatních případech je vrácení zboží možné pouze po vzájemné dohodě. V tomto případě si prodejce vyhrazuje právo ponížit dobropisovanou částku o minimálně 5% k pokrytí nákladu za administrativní a manipulační činnosti. Takto vrácené zboží musí být čisté, v původním stavu bez dalších etiket (např. cenovek) a minimálně 3 měsíce před datem expirace. Kupující zajistí vrácení zboží prodejci na vlastní náklady a zároveň přebírá riziko za poškození zboží během této přepravy.

 

VII. Ochrana osobních údajů 

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jsou zabezpečené proti zneužití a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího plnění kupní smlouvy a ten jen v rozsahu nezbytně nutném. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, vymazání, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku. Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odchylka od jejich ustanovení je možná pouze na základě dohody smluvních stran. Novější obchodní podmínky ruší obchodní podmínky vydané dříve.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.6.2024 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.