bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný
Tento produkt již není v oficiální nabídce.

Montážní pěna nízkoexpanzní ČS

Jednosložková, trubičková, stavební pěna s vysokou výtěžností a současně malou expanzí


Popis

Montážní pěna vyniká nízkou expanzí, dobrou zvukovou a tepelnou izolací, velmi vysokou výtěžností a vysokou přílnavostí k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, neměkčwné PVC. Příklady použití: vyplňování dřevěných obkladů stěn, parapetů, izolace a utěsňování střešních konstrukcí, montáže okenních rámů a dveřních zárubní. Teplotní odolnost spoje: -40°C až + 90°C, krátkodobě až +140 °C.

Použití
• montáže okenních rámů a dveřních zárubní
• izolace potrubních systémů.
• utěsňování (izolace) průchodů ve stěnách
• vyplňování dřevěných obkladů stěn, parapetů, izolace a zateplování střešních konstrukcí

Výhody
• nízkoexpanzní
• velmi vysoká výtěžnost
• rychlé vytvrzování při nízkých teplotách
• vysoká přilnavost/lepivost k většině stavebních podkladů, např. beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyrén, neměkčené PVC
• dobrá zvuková a tepelná izolace
• nepodporuje růst plísní a hub, není napadána hmyzem ani hlodavci
• kvalitní, pravidelná struktura


Pracovní postup
Podklad musí být suchý, pevný, čistý, zbavený prachu a mastnoty, nesmí být namrzlý. Podklad doporučujeme před aplikací pěny zvlhčit vodou pomoci rozprašovače. Při teplotě pod nulou povrch nevlhčit. Okolní plochy ohrožené znečištěním doporučujeme přikrýt. Dózu důkladně protřepeme (min. 30krát). Odstraníme kryt a našroubujeme aplikační trubičku. Při nanášení držíme dózu dnem vzhůru, spáry vyplňujeme odspodu nahoru v množství cca 60 objemu spáry. Otvory o šířce přes 30 mm vyplňujeme ve vrstvách, minimálně nadvakrát, vždy po vytvrzení předchozí vrstvy. Spáru nepřeplňujeme, pěna zvětší svůj objem. Přebytečnou hmotu můžeme po vytvrdnutí odřezat nožem.


Technické údaje
• Báze polyuretan
• Konzistence kapalina v aerosolovém rozprašovači
• Barva bílá, nažloutlá
• Měrná hmotnost 15 – 25 kg/m3 (dle ISO 7390)
• Součinitel tepelné vodivosti 0,030 – 0,035 W/mK
• Rozměrová stálost -5 % < DS < 0 %
• Struktura 70 ± 10 % rovnoměrně uzavřených buněk
• Teplotní odolnost -40 až +90 °C, krátkodobě až + 140 °C
• Teplota dózy pro aplikaci >5 °C, optimálně +10 až +20 °C
• Teplota okolí pro aplikaci +5 °C až +35 °C
• Vytvoření nelepivého povrchu 8 – 10 minut v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu

• Možnost opracování řezáním 15 – 40 minut (při 23 °C, 55 % relativní vlhkosti)
• Třída reakce na oheň F (dle ČSN EN 13 501-1)
• Odolnost vůči UV záření není odolná, nutno stavebně překrýt
• Optimální vyplňovaná spára 10 mm – 30 mm
• Transportní teplota do -15 °C

Upozornění
Pěna není vhodná na podklady z polyetylénu, polypropylénu, teflonu, silikonu. Vytvrzená pěna není odolná UV záření. Je proto potřeba hmotu do 14 dnů až 3 měsíců v závislosti na sluneční expozici překrýt. Za nízkých teplot nedoporučujeme pěnu ani spáry nahřívat. Nenanášet na podklady pokryté námrazou. Při skladování a následném použití pod bodem mrazu je nutné dózu před aplikací pěny nechat temperovat při teplotě cca +20°C po dobu minimálně 1 hodiny!

Čištění
Ruce omýt vodou a mýdlem, ošetřit reparačním krémem. Nevytvrzenou pěnu lze z nářadí odstranit Čističem PU pěny 500 ČS nebo Extra silnými čisticími ubrousky. Vytvrzenou hmotu lze odstranit pouze mechanicky.

Skladování
Doba použitelnosti je uvedena na dně dózy a platí při skladování dnem dolů v suchých skladech při
skladovací teplotě +5°až +25 °C.

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H362 Může poškodit kojence prostřenictvím mateřského mléka. H373 Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.