bubble Stavební systémy, průmyslové lepení a čisticí chemie
Volejte zdarma
+420 800 505 595
Přihlášen jako
Informace o účtu Moje objednávky
Nákupní košík je prázdný

Lepidlo na cihly SL 750ml

Jednokomponentní, víceúčelové PUR lepidlo, speciálně vyvinuto pro lepení a fixaci obkladových a konstrukčních stavebních desek např. Light-Board a podobných systémů, obkladových lehčených panelů a izolačních materiálů z polystyrenu, tvrdých PUR desek, ale i sádrokartonu, cementovláknitých desek aj. v systému suché výstavby.

KódNázevCena s DPHKs v kartonuSklademPočet
40221SLCLepidlo na cihly SL 750ml218,5312Ano

Cena celkem:
0

Popis

Ideální pro lepení polystyrenu, polyuretanu a lehčených materiálů - lehčené betony, pórobetony (Ytong, Porfix, Siporex aj.), dutinové cihly, dřevo a porézní kámen.

Vlastnosti
• Rychle vytvrzující, rozměrově stabilní;
• Rovnoměrná struktura, výborná zvuková a tepelná izolace.
• Výborná přilnavost na beton, omítku, zdivo, dřevo, polystyren, PVC,apod.
• Barva žlutá
• Snadná aplikace.
• Vysoká výtěžnost.
• Pro lepení většiny stavebních materiálů

Použití
• Zděná jádra bytových domů,
• Zvukové mezibytové příčky aj.;
• Stavby od zahradní architektury – ploty, altánky až po náročnější aplikace;
• Lepení lehkých konstrukcí z dutých cihel, betonových a pórobeton. tvarovek;
• Lepení sádrokartonových a cementovláknitých desek;
• Lepení lehkých izolačních materiálů na široké spektrum podkladů;

Vydatnost dózy
• 4 – 5m2 při ø 4 cm (nerovný podklad – cihelné zdivo bez omítek např. plná cihla, břízolitové omítky)
• 5 – 7m2 při ø 3 cm (rovný podklad – omítnuté zdivo, přesné tvarovky Porotherm, Heluz, Citherm apod. zděné pomocí tenkovrstvé malty, stejně tak pórobetony a pěnosilikátové tvárnice)

Technické parametry
• Třída hořlavosti - B3
• Řezatelnost 40 - 50min (při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)
• Doba vytvoření nelepivé slupky 8 - 12min (v závislosti na teplotě a relat.vlhkosti)
• Teplota dózy pro aplikaci nad +5°C (optimální +10 až +20°C)
• Tepelný rozsah použití +5 / +35°C (optimální +15 až +20°C)

Omezení
Nedoporučujeme použití pro aplikace pod vodou a do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Při nízkých teplotách nedoporučujeme pěnu nebo podklad nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou. Neaplikovat na mokré podklady! Při uskladnění v nízkých teplotách doporučujeme před použitím dózu temperovat při pokojové teplotě po dobu 1 hodiny. Neprovádět za silnějšího větru!

Podklad
Podklad jako je cihelné zdivo nebo beton před lepením penetrujte přípravkem S2802A. Cihly nebo tvárnice musí být zbaveny prachu, popř. zdivo napenetrujte. Rychlost schnutí penetračního nátěru cca 2-4 hod. Prašný podklad snižuje přilnavost lepicí pěny. Řádně penetrovaný a zaschlý povrch se již nevlhčí!!!. Vlhkost podkladu sice urychluje a zvyšuje expanzi, ale zároveň zhoršuje pravidelnou strukturu pěny, s čím souvisí menší tuhost a větší póry. Zařízení a další povrchy ohrožené znečištěním překrýt.

Pokyny
Našroubovat na aplikační pistol s NBS závitem, popř. nasadit aplikační trubičku na ventil. Dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Nastavit aretačním šroubem požadované dávkování.

a) Izolační a jiné desky
Při lepení polystyrenových desek nanést pěnu po obvodě desky s odstupem 2-4 cm od hrany desky. Obrazec doplnit minimálně jedním pruhem ve středu desky ve směru jejího delšího rozměru. Doporučený průměr housenky pro lepení izolačních komponentů je 3-4 cm dle nerovnosti podkladu. Desku přiložte ke stěně, cca po 2 minutách od aplikace pěny, dotlačte a srovnejte pomocí dlouhé latě. Rovinnost povrchu desek je možné opět korigovat do cca 20 minut od jejich nalepení v závislosti na okolní teplotě (vzduch i podklad). Již po cca 2 hodinách od nalepení je možné přistoupit k dalším technologickým úkonům. Při lepení sádrokartonových desek doporučujeme interval mezi nanesením PUR lepidla a přitisknutím desky k lepené ploše prodloužit na 4 až 8 minut. Poté desku přitlačte k povrchu na 30 – 60 sekund. Těžké a méně stabilní desky zafixujte po dobu cca 60 minut.

b) Zdění příček z dutých cihel a pórobetonových tvárnic
Vhodné pro zdění nenosného zdiva a dělících příček. Zbavte cihly či tvárnice prachu, případně nepenetrujte. Na každých 10 cm šířky zdiva by měl být aplikován 3-4 cm široký pás PUR lepidla. Spáry mezi cihlami je možné vyplnit uvedeným lepidlem.

Upozornění
Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podklady zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií. Čistič PUR pěny nesmí přijít do styku s polystyrénem, velice rychle jej rozpouští. Vytvrzená PUR pěna není odolná vůči UV záření. Tato odolnost je závislá na době expozice na přímém slunci (cca od 14 dnů do 3 měsíců). Po této době spolu s dalším klimatickým působením (déšť, mráz apod.) dochází k narušení struktury pěny od UV záření.

Čištění
Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny
Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.

Výstražné symboly

GHS02 - GHS 02 - hořlavéGHS07 - GHS 07 - dráždivéGHS08 - GHS 08 - nebezpečné pro zdraví

Bezpečnostní upozornění

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H351 Podezření na vyvolání rakoviny.- H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.